הספר האדום

אסף מירוז 30/12/2016 00:00

גל וין1, אסף מירוז2, זאב לבינגר2, יואב פרלמן3, דן אלון3, אוהד הצופה1, נעם לידר1 ועופר שטייניץ1

 

1רשות הטבע והגנים

2חובארה ייעוץ אקולוגי וצפרות

3מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע

 

 

מבוא

מאז יצא לאור הספר האדום של החולייתנים בישראל ב-2002 הוא משמש כלי חשוב לתכנון ולתעדוף מאמצי שמירת טבע, כמו גם כלי חוקתי להגנה על מינים. רשימות אדומות ברמה האזורית מצריכות עדכון תדיר, בגלל השתנות האיומים הנשקפים למינים ולבתי גידול ובגלל שינויים בתפוצה ובשפע של המינים עם הזמן. IUCN (איגוד השימור העולמי) ממליץ על עדכון הרשימות האזוריות כל 10 שנים.

 

רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע מיסדו תהליך משותף לעדכון הספר האדום של העופות המקננים בישראל. לצורך העדכון פותחה מערכת ממוחשבת לניהול תהליך הערכת סיכון אזורית בהתאם למתודולוגיה של ה-IUCN. המערכת כוללת אלגוריתם לקביעת קטגוריית הסיכון של המין בהתבסס על השפע והתפוצה המרחבית שלו ובהתבסס על מגמות שינוי בפרמטרים הללו. כדי להתבסס על מידע כמותי ומקיף ככל הניתן, הושקע מאמץ בריכוז מידע על תפוצה של מיני העופות המקננים בישראל מתוך מאגרי מידע שונים.

לכל מין הורכבו מפות תפוצה ושפע בתאי גריד של מפת ישראל בעשורים שונים, על סמך תצפיות וסקרים שנערכו וכן חוות-דעת שהתקבלו מ-35 צפרים מומחים באמצעות מערכת גאוגרפית ייעודית לעבודה שיתופית. לאחר תהליך כיול ובחינה של מדדים כמותיים בעזרת צוות מומחים, המערכת חישבה בצורה מבוקרת ושקופה הערכות סיכון מעודכנות ל-212 מיני עופות והערכה זו עברה בקרה נוספת של הצפרים המומחים.

 

עבור חלק מהמינים התקבלו שינויים בקטגוריית הסיכון האזורי המשקפים שינויי תפוצה או שיפור ברמת הידע. מהתוצאות עולה כי לחיווי הרבייה של הצפרים בתאי הגריד הייתה תרומה משמעותית ביחס לזו של מידע גולמי מתצפיות לשיקוף מגמות שינוי בשפע ובתפוצה של המינים.  מיזם זה מדגים את הישימות של מנגנון אוטומטי להערכת סכנת הכחדה המבוסס ישירות על מידע על השפע והתפוצה של מינים. מנגנון זה אמור לתמוך בעדכונים עתידיים של הספר האדום כך שיהיו קלים יותר ובאיכות משופרת ויאפשרו להתמודד עם הדינאמיות של עולם העופות.

התפיסה של ספר אדום מבוסס תשתית מחשובית ומנגנון המשלב מומחים, תוך הצגת המידע בצורה פתוחה ושקופה לציבור, תורמת להערכה טובה ומעודכנת יותר של הסיכון למינים ולחיזוק הבסיס המדעי של שמירת טבע בישראל.

 

 

 

קטות חדות-זנב - בסכנת הכחדה      צילום: שרה דויטש

 

סקירת התוצאות

 

1. כללי

מתוך 213 מינים מקננים שנבחנו, 14 מינים מוערכים כנכחדים באזורנו ו- 65 מינים מוערכים כנמצאים בסכנת הכחדה. המינים הנמצאים בסכנת הכחדה מחולקים ל- 3 קטגוריות הנבדלות ברמת ההסתברות להכחדה בעשורים הקרובים (CR, EN, VU).

 

 

 

EX Extinct נכחד
RE Regionally Extinct נכחד מאזורינו
CR Critically Endangered בסכנת הכחדה חמורה
EN Endangered בסכנת הכחדה
VU Vulnerable עתידו בסכנה
NT Near Threatened קרוב לסיכון
LC Least Concern לא בסיכון
DD Data Deficient חסר מידע
NA Not Applicable לא הוערך

 

 
 
 
 

2. השוואה למהדורה הקודמת

בהשוואה לספר האדום הקודם (2002), יש עלייה במספר המינים הנמצאים בכל אחת משלושת קטגוריות הסיכון החמורות, ובסך-הכל עלה מספר המינים המוערכים בסכנת הכחדה מ- 38 ל- 65.

 

 

 
 

בהתאמה לכך, הערכת מצבם של 61 מינים משקפת החמרה במצבם, בעוד שיש הטבה במעמדם של 44 מינים אחרים. כל היתר נותרו ללא שינוי.

 

 

3. מינים בסיכון עולמי

37 מינים שמבלים בישראל לפחות חלק ממחזור חייהם השנתי מוגדרים ברמות שונות של סכנת הכחדה עולמית. מרבית המינים הללו חולפים, חורפים או מזדמנים בארץ, ל- 9 מהם יש בישראל אוכלוסייה מקננת.

 

  CR EN VU NT סך הכל
מספר המינים 1 6 12 18 37

 

 

 

שם                                                      שם מדעי                                                          סיכון עולמי   סיכון בישראל   אוכלוסייה בישראל >1% הערכת מספר פרטים בשנה סטטוס בישראל
             
צחראש לבן Oxyura leucocephala EN CR X* 1,000 - 3,000 מקנן וחורף
             
רחם מדברי Neophron percnopterus EN CR   מאות חולף, מקייץ ומקנן
             
קנית בצרה Acrocephalus griseldis EN NA   בודדים מזדמן נדיר ביותר ומקנן אקראי
             
ברווז משויש Marmaronetta angustirostris VU EN   עשרות יציב מקנן
             
חוברה מדברית Chlanydotis macqueeni VU EN X מאות יציב מקנן
             
תור מצוי Streptopelia turtur VU NT   אלפים חולף, מקייץ ומקנן
             
בזבוז לבנון Serinus syriacus VU VU X מאות מקנן בחרמון, חורף בנגב
             
בז שחור Falco concolor NT NT X מאות מקייץ ומקנן
             
צולל ביצות Aythya nyroca NT EN   עשרות-מאות יציב, מקנן וחורף
 
 
 
 
קיווית להקנית   צילום: אולגה צ'גין
 

קיווית להקנית - מין המוגדר בסכנת הכחדה עולמית חמורה (CR), נצפה בארץ במספרים קטנים בעונות הנדידה והחורף.

 

צחראש לבן - מין המוגדר בסכנת הכחדה עולמית (EN) וכ- 10% מאוכלוסייתו העולמית חורפת בישראל. בקיץ האחרון גם נצפה קינון בארץ, לאחר כ- 100 שנים של היעדרות.

 

 

 

צחראש לבן      צילום: אורן בנגיגי

 

רחם מדברי - מין של נשר המוגדר בסכנת הכחדה עולמית (EN), כמה עשרות זוגות מקננים בישראל, נפגע באופן חמור מהרעלות והתחשמלויות.

 

 

מימין - רחם מדברי   צילום: מידד גורן      משמאל - בזבוז לבנון      צילום: מאיר לוי

 

בזבוז הלבנון - ציפור שיר מרהיבה ביופייה האנדמית לאזורינו (הרי לבנון, סוריה וירדן). בכתף החרמון מקננים 100 – 150 זוגות. מוגדר בסכנת הכחדה עולמית (VU).

 

נספח - קטגוריות הסיכון של המינים המקננים בישראל ושינוי לעומת הערכת הסיכון הקודמת

 

מינים שנכחדו כמקננים בישראל

 

 

 שם המין ששששששששששששש

שם מדעי שםםםםםםםםםםםםםםםם

הערכת סיכון חדשה

הערכת סיכון קודמת

שינוי

אנפה אפורה

Ardea cinerea

RE

RE

0

דיה שחורה

Milvus migrans

RE

RE

0

זרון סוף

Circus aeruginosus

RE

RE

0

יען הנגב

Struthio camelus syriacus

RE

RE

0

מירומית שחורה

Chlidonias niger

RE

RE

0

עזנייה שחורה

Aegypius monachus

RE

RE

0

עזניית הנגב

Torgos tracheliotus

RE

RE

0

עיט חורש

Aquila pomarina

RE

RE

0

עיט שחור

Aquila verreauxii

RE

RE

0

פרס

Gypaetus barbatus

RE

RE

0

קטופה

Ketupa zeylonensis

RE

RE

0

         
חרגולן זמירי Locustella luscinioides RE CR +
סייפן Recurvirostra avosetta RE NT +
עפרוני פסגות Melanocorypha bimaculata RE CR +
 
החמרה יציבות הטבה
 

 
מינים ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR)
 
 

שם המין

שם מדעי

הערכת סיכון חדשה

הערכת סיכון קודמת

שינוי

בז צוקים

Falco biarmicus

CR

VU

+

ינשוף שדות

Asio flammeus

CR

DD

+

נשר מקראי

Gyps fulvus

CR

VU

+

עיט זהוב

Aquila chrysaetos

CR

EN

+

עיט ניצי

Aquila fasciata

CR

EN

+

פפיון צהוב

Anthus campestris

CR

EN

+

קטה הודית

Pterocles lichtensteinii

CR

NT

+

רחם מדברי

Neophron percnopterus

CR

VU

+

שיחנית זית

Hippolais olivetorum

CR

DD

+

שליו נודד

Coturnix coturnix

CR

NT

+

שרקרק ירוק

Merops persicus

CR

VU

+

תחמס מצרי

Caprimulgus aegyptius

CR

DD

+

         

אלימון

Alaemon alaudipes

CR

CR

0

זמירון

Acrocephalus melanopogon

CR

CR

0

חופמי גדות

Charadrius dubius

CR

CR

0

סבכי שיטים

Sylvia leucomelaena

CR

CR

0

קנית אירופית

Acrocephalus arundinaceus

CR

CR

0

         

בז נודד

Falco peregrinus

CR

RE

-

טבלן מצויץ

Podiceps cristatus

CR

RE

-

עיטם לבן-זנב

Haliaeetus albicilla

CR°

RE

-

צחראש לבן

Oxyura leucocephala

CR

RE

-

 
החמרה יציבות הטבה
 

 

מינים ב"סכנת הכחדה" (EN)


שם המין

 שם מדעי 

הערכת סיכון חדשה

הערכת סיכון קודמת

שינוי

בז מדברי

Falco peregrinus pelegrinoides

EN

NT

+

בז עצים

Falco subbuteo

EN

NT

+

גיבתון שחור-ראש

Emberiza melanocephala

EN

VU

+

חוברה מדברית

Chlamydotis macqueeni

EN

VU

+

סלעית קיץ

Oenanthe hispanica

EN

LC

+

עפרוני ענק

Melanocorypha calandra

EN

NT

+

קטה חדת-זנב

Pterocles alchata

EN

NT

+

קטה סנגלית

Pterocles senegallus

EN

VU

+

שחפית גמדית

Sternula albifrons

EN°

NT

+

         

ברווז משויש

Marmaronetta angustirostris

EN

CR

-

חופמי אלכסנדרי

Charadrius alexandrinus

EN

CR

-

צולל ביצות

Aythya nyroca

EN

CR

-

שדמית אדומת-כנף

Glareola pratincola

EN

CR

-

 
החמרה יציבות הטבה
 

כתבות

land marks